noreply@blogger.com (gunblues) - 所有的文章 - 共有 25 篇文章 搜尋時間 0.182 秒

3305 昇貿科技

2019-04-23 10:22:27 by noreply@blogger.com (gunblues) @ 便宜的台股 [引用來源]

]]> 營收年增率連續三個月 no 台股代號 公司名稱 108-3(%) 108-2(%) 108-1(%) 1 3305 昇貿科技 -4.36 ...... [閱讀更多]

3296 勝德國際研發

2019-04-23 10:22:26 by noreply@blogger.com (gunblues) @ 便宜的台股 [引用來源]

]]> 營收年增率連續三個月 no 台股代號 公司名稱 108-3(%) 108-2(%) 0-0(%) 1 3296 勝德國際研發 24.81 ...... [閱讀更多]

3266 昇陽建設企業

2019-04-23 10:22:25 by noreply@blogger.com (gunblues) @ 便宜的台股 [引用來源]

]]> 營收年增率連續三個月 no 台股代號 公司名稱 108-3(%) 108-2(%) 108-1(%) 1 3266 昇陽建設企業 -78.69 ...... [閱讀更多]

3257 虹冠電子工業

2019-04-23 10:22:24 by noreply@blogger.com (gunblues) @ 便宜的台股 [引用來源]

]]> 營收年增率連續三個月 no 台股代號 公司名稱 108-3(%) 108-2(%) 0-0(%) 1 3257 虹冠電子工業 -44.14 ...... [閱讀更多]

3231 緯創資通

2019-04-23 10:22:22 by noreply@blogger.com (gunblues) @ 便宜的台股 [引用來源]

]]> 營收年增率連續三個月 no 台股代號 公司名稱 108-3(%) 108-2(%) 0-0(%) 1 3231 緯創資通 4.74 -15...... [閱讀更多]

3229 晟鈦

2019-04-23 10:22:21 by noreply@blogger.com (gunblues) @ 便宜的台股 [引用來源]

]]> 營收年增率連續三個月 no 台股代號 公司名稱 108-3(%) 108-2(%) 0-0(%) 1 3229 晟鈦 -22.47 -2....... [閱讀更多]

3209 全科科技

2019-04-23 10:22:20 by noreply@blogger.com (gunblues) @ 便宜的台股 [引用來源]

]]> 營收年增率連續三個月 no 台股代號 公司名稱 108-3(%) 108-2(%) 108-1(%) 1 3209 全科科技 0.34 1...... [閱讀更多]

3189 景碩科技

2019-04-23 10:22:19 by noreply@blogger.com (gunblues) @ 便宜的台股 [引用來源]

]]> 營收年增率連續三個月 no 台股代號 公司名稱 108-3(%) 108-2(%) 108-1(%) 1 3189 景碩科技 -8.96 ...... [閱讀更多]

3167 大量科技

2019-04-23 10:22:18 by noreply@blogger.com (gunblues) @ 便宜的台股 [引用來源]

]]> 營收年增率連續三個月 no 台股代號 公司名稱 108-3(%) 108-2(%) 108-1(%) 1 3167 大量科技 -55.59 ...... [閱讀更多]

3164 景岳生物科技

2019-04-23 10:22:17 by noreply@blogger.com (gunblues) @ 便宜的台股 [引用來源]

]]> 營收年增率連續三個月 no 台股代號 公司名稱 108-3(%) 108-2(%) 0-0(%) 1 3164 景岳生物科技 27.56 ...... [閱讀更多]